Седница бр.33 – 19.10.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 33-та седница ја закажува за 21.10.2015 година (среда), со почеток во 15:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 33-та седница ја закажува за 21.10.2015 година (среда), со почеток во 15:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.10.2015 година.

2. Предлог-одлука за промена на сопственичка структура на ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар.

3. Предлог-одлука за промена на сопственичка структура на ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола.

4. Предлог за поништување на Одлука УП1 бр.02-672 од 17.04.2015 година.

5. Предлог-одлука за поништување на постапка за јавна набавка, Оглас бр.28/2015.

6. Предлог за дополнување и изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2015 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (пречистен текст) бр.05-5402/1 од 11.09.2015 година.

7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: набавка на кафемати, со потрошен материјал.

8. Разно.

 Accessibility

Accessibility