Седница бр.33 – 27.09.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 33-та седница ја закажува за 27.09.2017 година (среда), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.09.2017 година.

2. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Анализа на родовите прашања и начинот на прикажување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите.

3. Разно.Accessibility

Accessibility