Седница бр.34 – 26.10.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја одржа на 26.10.2023 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 16.10.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.10.2023 година.
  3. Предлог – одлука за необјавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс.
  4. Предлог одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ЛАЈФ РАДИО.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility