Седница бр.35 од 12.06.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја закажува за 12.06.2014 година (четврток), со почеток во 10 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја закажува за 12.06.2014 година (четврток), со почеток во 10 часот.

 

                                                             Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.06.2014 година.

2. Ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, со Предлог-Одлука.

3. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-525/1 од 24.01.2014 година.

4. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски сервис, емитуван на 7 мај 2014 година.

5. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Трет програмски сервис, емитуван на 7 мај 2014 година.

6. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 7 мај 2014 година.

7. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 7 мај 2014 година.

8. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, емитуван на 8 мај 2014 година.

9. Барање бр. 11-261 од 02.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 6 на ТРД оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид.

10.Барање бр. 11-264 од 04.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 7 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар.

11.Барање бр. 11-264 од 04.06.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар.

12. Разно.

 Accessibility

Accessibility