Седница бр.35 – 06.11.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја одржа на 06.11.2023 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.19.2023 година.
  2. Разгледување на Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 1 јули до 30 септември 2023 година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ВИНСАТ КАБЕЛ од Виница, за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility