Seanca nr.35 – 06.11.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 35-të e mbajti me datë 0.161.2023 me fillim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 34 (tridhjetë e katërt) e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 26.19.2023.
  2. Shqyrtimi i Raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 korrik deri më 30 shtator 2023.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të operatorit VINSAT KABELL nga Vinica, për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility