Седница бр.35 – 11.11.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 11.11.2015 година (среда), со почеток во 15:30 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 11.11.2015 година (среда), со почеток во 15:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.11.2015 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица.

3. Предлог-заклучок за барање автентично толкување на членот 39 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Предлог-одлука за потпишување на Анекс бр.3 и Анекс бр.4 кон Договорот за градење на административниот објект “Палата Панко Брашнаров“.

5. Разно.

 Accessibility

Accessibility