Седница бр.37 од 18.06.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја закажува за 18.06.2014 година (среда), со почеток во 12.00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја закажува за 18.06.2014 година (среда), со почеток во 12.00 часот.

                                                                Д н е в е н    р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.06.2014 година.

2. Усвојување на Записникот од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.06.2014 година.

3. Информација за потрошени средства доделени на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Одлука на Владата на Република Македонија бр.42-1832/1 од 17 февруари 2014 година.

4. Информација во врска со извршениот контролен надзор врз работата на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за производство, трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија на ден 12.06.2014 година.

5. Информација во врска со извршениот вонреден надзор врз работата на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија на ден 12.06.2014 година.

6. Предлог – одлуки за доделување договори за јавна набавка за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

7. Барање бр. 11-266 од 10.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 3 на Друштво за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, за Кичево со подружниците во Струга, Дебар, Желино и Теарце.

8. Барање бр. 11-267 од 11.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 3 на Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

9. Барање бр. 11-267 од 11.06.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 1 на Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

10. Барање бр. 11-268 од 12.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 10 на Трговско радиодифузно друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ.

11. Барање бр. 11-269 од 12.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 4 на Трговско друштво кабелски оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ ДООЕЛ Виница.

12. Барање бр. 11-270 од 13.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 9 на Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани.

13. Барање бр. 11-270 од 13.06.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 2 на Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани.

14. Барање бр. 11-271 од 13.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 9 на Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани.

15. Барање бр. 11-271 од 13.06.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 2 на Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани.

16. Извештај од EMC Innovation Day 2014 конференција, одржана на 04.06.2014-та година, подготвен од Арѓенд Џелили.

17. Разно.

 Accessibility

Accessibility