Седница бр. 38 од 13.09.2012

38-ма седница на СРД од 13.09.2012 (четврток), со почеток во 12:00 часот со следниот:

 

 

Д н е в е н  р е д

1. Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 10.02.2012 година, која имаше 7 продолженија, одржани од 06 април 2012 година до 16 август 2012 година.
2. Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година.
3. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-4408/1 од 24.08.2012 година.
4. Информација по повод преставката на П. Николов во врска со реемитувањето на телевизиоските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик.
5. Предлог-Мислење по доставениот Нацрт на Националната стратегија за развојот на културата за период од 2012 – 2017 година.
6. Предлог – одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
7. Информација за постапка за продажба на службеното возило марка Опел и за спроведената постапка за продажба на службеното возило марка Ланчиа согласно Заоконот за користење и располагање со стварите на државните органи.
8. Предлог-Одлука за објавување оглас за вработување на Работник на пријавница во Секретаријатот на Советот за радиодифузија на РМ.
9. Разно.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility