Седница бр. 39 – 06.11.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја одржа на 06.11.2020 година со почеток во 14:00 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.10,2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.10.2020 година.
  3. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДОО Струга за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на РА Јон.
  5. Информација со Предлог-заклучок.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility