Седница бр.39 – 21.11.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 21.11.2017 (вторник) со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.11.2017 година.
  2. Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2018 година.
  3. Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2018 година.
  4. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година).
  5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТВ Аласт-М од Скопје.
  6. Информација во врска со неможноста за реализација на програмата на Универзитетското радио „Студент ФМ 92,9“.
  7. Предлог за давање одобрение за склучување Спогодба за раскинување на Договор за вработување со анекси и донесување на Решение за престанок на важноста на Договорот за вработување со анекси, со предлог – спогодба и предлог – решение.
  8. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Изработка на РА и ТВ спот против сексизмот во медиумите.
  9. Предлог – одлука за набавка на службена облека за надворешен соработник – возач.
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility