Седница бр. 4 од 23.07.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја закажува за 23.07.2014 година (среда), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја закажува за 23.07.2014 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

 

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.07.2014 година.

2. Годишен план за вршење програмски надзор (мониторинг).

3. Методологија за вршење програмски надзор (мониторинг).

4. Годишен план за вршење административен надзор.

5. Предлог за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје.

6. Предлог за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност наТрговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДОЕЛ увоз-извоз Струга.

7. Предлог за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга.

8. Предлог за давање одобрение за донесување на Одлука за отпис на долгот на Трговско радиодифузно друштво „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, од сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со предлог-одлука.

9.Известување за доставеното барање бр.04-3791/1 од 17.07.2014 година и констатирање на откажувањето на Договорот за вработување со Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

10. Предлог за давање на одобрување на в.д. Директорот за донесување Одлука за распишување оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапката за вработување во стручната служба.

11. Предлог за донесување на Нацрт-Деловник за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Разно.Accessibility

Accessibility