Seanca nr. 4 me datë 23.07.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 4 do ta mbaje me datë 23.07.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 4 do ta mbaje me datë 23.07.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 14:00.

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 3 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , e mbajtur me datë 17.07.2014.

2. Plan vjetor për realizimin mbikëqyrjes së programeve (monitorimin)

3. Metodologji për realizimin e mbikëqyrjes së programeve (monitorimin)

4. Plan vjetor për realizimin e mbikëqyrjes administrative.

5. Propozim për ndërprerjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radiodifuzive HOME RADIO Shkup.

6. Propozim për ndërprerjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radiodifuzive ENERGU RADIO eksport-import Strugë.

7. Propozim për ndërprerjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë për radiodifuzion DI-XHEJ Strugë.

8. Propozim për të dhënë miratim për sjelljen e Vendimit për fshirjen e borxhit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive “PERSPEKTIVA TV” Shkup, nga evidenca e kontrolëmbajtjes të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me propozim vendim.

9. Raportim për kërkesën e dorëzuar nr. 04-3791/1 me datë 17.07.2014 dhe konstatimin e dorëheqjes së marrëveshjes punësim me Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

10. Propozim për dhënien miratimit të ushtruesit të detyrës Drejtori i Agjencisë për sjelljen e Vendimit për shpalljen e konkursit për pranim në marrëdhënie pune dhe për zbatimin e procedurave për punësim në shërbimin profesional.

11. Propozim për sjelljen e Draft Rregullores për punë në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele.

12. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility