Седница бр.4 – 02.02.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 4-та седница ја закажува за 02.02.2017 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.01.2017 година.

2. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-стока: Компјутери за мониторинг на избори.

3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици.

4. РазноAccessibility

Accessibility