Седница бр.4 – 08.02.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја одржа на 08.02.2021 година со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.02.2021 година.
  2. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Пописните листи од извршениот попис на средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility