1

Седница бр.4 – 08.02.2021 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја закажа за 08.02.2021 година (понеделник), со почеток во 15:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.02.2021 година.
  2. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Пописните листи од извршениот попис на средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година.
  3. Разно.