Седница бр.4 – 24.01.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја одржа на 24.01.2020 година со почеток во 15:15 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15Ю12020 година.
  2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 октомври до 31 декември 2019 година.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозвола за радио емитување.
  4. Предлог-одлука за одземање на дозвола за радио емитување,
  5. Предлог-заклучок за роковите и редоследот на изрекување мерки при имплементација на член 23 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Првиот телевизиски програмски сервис на МРТ за прекршување на член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Првиот телевизиски програмски сервис на МРТ за прекршување на член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: ПодаТОЦИ за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици.
  9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Сервисирање на кафемати во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 10, Разно


Accessibility

Accessibility