Седница бр. 40 од 24.09.2012

Седница бр. 40 од 24.09.2012 со почеток во 14:00 часот.

 

Д н е в е н  р е д

1. Усвојување на Записникот од 35-та седница на Советот, одржана на 31.08.2012 година.
2. Усвојување на Записникот од 36-та (Свечена) седница на Советот, одржана на 05.09.2012 година.
3. Усвојување на Записникот од 37-та седница на Советот, одржана на 04.09.2012 година.
4. Информација за плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност од страна на трговските радиодифузни друштва за кои беше иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.
5. Информација во врска со подготвениот Одговор на доставниот допис бр.03-4718 од 17.09.2012 година) од ТРД Канал 77 ДООЕЛ Штип.
6. Информација во врска со Молбата на работникот на пријавница, Радмила Ивановска, бр.04-4690 од 14.09.2012 година.
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ 24 Вести
емитуван на 8 август 2012 година.
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Алфа емитуван на 8 август 2012 година.
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Сител 3 емитуван на 8 август 2012 година.
10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Канал 5 Плус емитуван на 8 август 2012 година.
11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ АБ Канал емитуван на 15 август 2012 година
12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Наша ТВ емитуван на 8 август 2012 година.
13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Сонце емитуван на 14 август 2012 година.
14. Информација во врска со поведени претходни постапки за испитување на условите за отварање на стечајни постапки и отворени стечајни постапки/предлози за отварање стечајни постапки над радиодифузери, јавни радиодифузни претпријатија и оператори на јавни комуникациски мрежи, објавени во „Службен весник на РМ“ во месец септември 2012 година.
15. Информација за исполнувањето на мерките изречени на 31-та седница на Советот.
16. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2011 година.
17. Разно.

ЗаписникAccessibility

Accessibility