Седница бр.40 – 21.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја одржа на 21.12.2023 година (четврток) со почеток во 13:00 часот во просториите на Агенцијата.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 9-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.12.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.12.2023 година.
  3. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор за 2024 година.
  4. Предлог-годишен план за вршење административен надзор за 2024 година.
  5. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година).
  6. Предлог-стратешки план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2024-2028.
  7. Предлог-годишен план за спречување на корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година.
  8. Предлог-годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility