Седница бр.42 – 26.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 42-та седница ја закажува за 26.12.2017 (вторник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.12.2017 година.
  2. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор во 2018 година.
  3. Предлог-годишен план за вршење административен надзор во 2018 година.
  4. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година).
  5. Предлог-одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересираната страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на територијата на град Скопје.
  6. Предлог-одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересираната страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Струмица.
  7. Информација за Универзитетското радио „СТУДЕНТ ФМ 92,9“, со Предлог-Заклучок .
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility