Седница бр.42 – 29.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 42-та седница ја закажува за 29.12.2015 година (вторник), со почеток во 14:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 42-та седница ја закажува за 29.12.2015 година (вторник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

1. Усвојување на Предлог-Записник од 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.12.2015 година.

2. Предлог- Одлука за објавување јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина Карбинци.

3. Предлог- Одлука за објавување јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на  програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина Пласница.

4. Предлог-Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово.

5. Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка: средства за хигиена.

6. Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка: службена облека и обувки за вработени лица во Агенцијата.

7. Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка за услуга од Агенција за привремени вработувања.

8. Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка: Исполнување на мерки од областа на безбедноста и здравје при работа.

9 Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка за услуга:транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат  програми преку дигитален терестријален мултиплекс.

10. Разно.

 Accessibility

Accessibility