Mbledhja nr. 42 – 29.12.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 42-të për më datë 29.12.2015 (e martë), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 42-të për më datë 29.12.2015 (e martë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-Procesverbalit nga mbledhja e 41-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 25.12.2015.

2. Propozim-Vendim për publikimin e konkursit publik për dhënien e 1 (një) leje për radio emetim të shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Karbincit.

3. Propozim-Vendim për publikimin e konkursit publik për dhënien e 1 (një) leje për radio emetim të shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Pllasnicës.

4. Propozim-Vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR RADIO RED FM SHPKNJP Tetovë.

5. Propozim-Vendim për furnizim publik:mjete higjienike.

6. Propozim-Vendim për furnizim publik:veshmbathje zyrtare për të punësuarit e Agjencisë.

7. Propozim-Vendim për furnizim publik për shërbime nga Agjencia e punësimeve të përkohshme.

8. Propozim-Vendim për furnizim publik:Plotësimin e masave nga sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës.

9. Propozim-Vendim për furnizim publik për shërbimin: transkodimi, segmentimi, incizim dhe transferimi i shërbimeve rajonale të Televizionit që emetojnë programe përmes multipleksit digjital terestrial.

10. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility