Седница бр.43 – 28.12.2017

Д Н Е В Е Н     Р Е Д
  1. Усвојување на Предлог-записник од 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.12.2017 година.
  2. Предлог-годишен план за јавни набавки во 2018 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Предлог-одлука за набавка на адвокатски услуги од адвокатско друштво/канцеларија за 2018 година.
  4. Предлог-одлука за претплата на „Службен весник на Република Македонија“ за 2018 година, во печатена форма.
  5. Предлог-правилник за заштита од пожари и експлозии на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility