Седница бр.48 – 26.12.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 48-та седница ја закажува за 26.12.2018 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 47-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.12.2018 година.
  2. Предлог-годишен план за јавни набавки во 2019 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Информација за Распоред на постапките за јавни набавки кои се предвидени во Годишниот план за јавни набавки во 2019-та година на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО ПУЛС, Неготино.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility