Седница бр.5 – 10.02.2015

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја закажува за 10.02.2015 (вторник) со почеток во 12:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја закажува за 10.02.2015 (вторник) со почеток во 12:00 часот

 Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 04-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.02.2015 година.

2. Информација за потреба од Барање согласност од Влада на Република Македонија, за донесување на План за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на ОЈЕКМ кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите.

3. Предлог Исправка на Одлука за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување 

4. Информација за изработен План за популаризација на правото на исправка и одговор.

5. Предлог Одлука за распишување оглас за засновање работен однос и спроведување на постапка за вработување.

6. Предлог Одлука за потреба од јавна набавка: Авионски билети.

7. Предлог Одлука за потреба од јавна набавка: Набавка на службено моторно возило.

8. Разно.

 Accessibility

Accessibility