Седница бр.5 – 27.01.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја одржа на 27.01.2020 година со почеток во 13:30 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 4-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.01.2020 година.
  2. Предлог-решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility