Седница бр. 56 од 27.11.2012

56-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија од 27.11.2012 година (вторник), со почеток во 12,00 часот.

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 52-та седница на Советот, одржана на 12.11.2012 година.

2. Усвојување на Записникот од 53-та седница на Советот, одржана на 14.11.2012 година.

3. Информација за ТРД Еко-проект ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка со Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на ДПТУ „ЕКО – ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт Крива Паланка.

4. Нацрт-програма за работа на Советот за радиодифузија за 2013 година.

5. Информација во врска со Мислењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за Предлог-Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти кои влијаат или можат да влијаат на тајноста и заштитата на личните податоци кои се обработуваат во Советот и Предлог-Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци.

6. Предлог-Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Советот за радиодифузија на РМ.

7. Предлог-Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци.

8. Информација во врска со ослободување од плаќање на радиодифузна такса.

9. Информација во врска со постапувањето на ТРД Канал 5 ДООЕЛ, Скопје по изречената мерка – времена забрана за рекламирање и телешопинг за период од три дена.

10. Разно.

  

Записникот од 56-та седница на Советот за радиодифузија може да го превземете тукаAccessibility

Accessibility