Seanca nr. 56-të më 27.11.2012

Seanca e 56-të e Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë më datë 27.11.2012 (e martë), me fillim në ora 12:00

Rendi i ditës

1. Miratim i proces verbalit nga mbledhja e 52-të e Këshillit, e mbajtur më datë 12.11.2012

2 .Miratim i proces verbalit nga mbledhja e 53-të e Këshillit, e mbajtur më datë 14.12.2012

3. Informacion për SHTR Eko-proekt eksport-import Kriva Palankë me Propozim-Vendim për marjen e lejes së ushtrimit të veprimtarisë Radiodifuzive

4. Projekt-Programi i punës së Këshillit të Radiodifuzionit për vitin 2013

5. Informacion në lidhje me Mendimin e Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale të  Propozim – Rregullimit për paraqitjen, reagimin dhe sajimin e incidenteve  të cilat ndikojnë ose mundët të ndikojnë në natyrën sekrete dhe mbrojtjen e të dhënave personale të cilat përpunohen në Këshill dhe Propozim- Rregullorja e mënyrës për bërjen  kopjeve të sigurta, arkivimin dhe ruajtjen, si dhe rikthimin e të dhënave të ruajtura personale

6. Propozim – Rregullorja për paraqitjen, reagimin dhe sajimin e incidenteve në Këshillin e Radiodifuzionit të R M

7. Propozim – Rregullimi  në mënyrë për të bërë kopje të sigurt, arkivim dhe ruajtje, si dhe  kthimi i të dhënave të ruajtura personale

8. Informacion lidhur me lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive

9. Informacion lidhur me veprimin e SHTR Kanal 5 – Shkup, pas masës së shqiptuar –  ndalim i përkohshëm prej tri ditësh për reklamim dhe teleshoping

10. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility