Седница бр. 6 од 21.08.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажува за 21.08.2014 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

 Д н е в е н р е д

 1. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.07.2014 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Продукција-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино.

3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за предметот на набавка – одржување и сервисирање на 2 (две) службени возила на АААВМУ, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка.

4. Разно.Accessibility

Accessibility