Седница бр.6 – 13.02.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 6-та седница ја закажува за 13.02.2017 година (понеделник), со почеток во 15:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.02.2017 година.

2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

3. Разно.Accessibility

Accessibility