Седница бр.6 – 17.02.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажува за 17.02.2015 (вторник) со почеток во 15:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажува за 17.02.2015 (вторник) со почеток во 15:00 часот

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 05-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.02.2015 година.

2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

3. Предлог – Oдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис, преку ЈЕКМ мрежа што не користи ограничен ресурс, на локално ниво – општина Куманово.  

4. Нацрт – Правилник за определување на должината на годишниот одмор на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Нацрт – Правилник за службена облека на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

6. Разно.Accessibility

Accessibility