Седница бр.6 – 24.02.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја одржа на 24.02.2021 година, со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 1-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.02.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.02.2021 година.
  3. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ИНФЕЛ-КТВ од Охрид за прекршување на чл.141 од ЗАВМУ.
  5.  Предлози за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ и РА емитување.
  6. Предлог за давање одобрување за донесување Решение за распоредување на административен службеник/вработен во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Предлог – договор за вработување.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility