Seanaca nr. 6 – 24.02.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 6-të e mbajti me datë 24.02.2021 me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i process-verbalit nga seanca e 1-rë publike e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 19.02.2021.
  2. Miratim i proces-verbalit nga seanca e 5-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 19.02.2021.
  3. Propozim-vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2020.
  4. Propozim për shqiptimin e masës paralajmërim publik ndaj operatorit INFEL-KTV nga Ohri për shkeljen e nenit 141 nga LSHMA.
  5. Propozime për ndërprerjen e procedurave të filluara për marjen e lejes për TV dhe Radio transmetim.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e Vendimit për caktimin e një zyrtari administrativ/punonjës në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me Propozim-kontratë për punë..
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility