Седница бр.6 – 31.01.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја одржа на 31.01.2020 година со почеток во 12:00 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.012020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.01 ,2020 година.
  3. Предлог за давање одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2020 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 6p.05-561611 од 27.12.2019 година.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: авионски билети.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга од Агенција за привремени вработувања.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка: финансискоосигурителни услуги.
  7. Разно


Accessibility

Accessibility