Седница бр.7 од 27.08.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 27.08.2014 година (среда), со почеток во 12:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 27.08.2014 година (среда), со почеток во 12:00 часот.

                                                      Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.08.2014 година.

2. Предлог – Деловник за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, – Добиени предлози и коментари по Нацрт-Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и ставот на Агенцијата по истите.

3. Разно.Accessibility

Accessibility