Седница бр.7 – 01.03.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја одржа на 01.03.2021 година, со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.02.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.02.2021 година.
  3. Предлог-одлука за начинот на реализирање на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, бр.40-2664/1 од 24.02.2021 година.
  4. Предлози за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ и РА емитување.
  1. Предлог за усвојување нови обрасци во врска со обврските од член 15 став 5 од Законот за медиуми.
  1. Разно.

 Accessibility

Accessibility