Седница бр.7 – 16.02.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 7-та седница ја закажува за 16.02.2017 година (четврток), со почеток во 14:15 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.02.2017 година.

2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола.

4. Разно.Accessibility

Accessibility