Седница бр.7 – 27.02.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 27.02.2015 (петок) со почеток во 12:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 27.02.2015 (петок) со почеток во 12:00 часот

 

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 06-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.02.2015 година.

2. Извештај за завршна сметка за 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. Нацрт – Годишен Извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

4. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволата за телевизиско и радио емитување. 

5. Предлог – Oдлука за промена во сопственичката структура на ТРД ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје.

6. Нацрт – Правилник за нови рекламни техники.

7. Нацрт – Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.

8. Нацрт – Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелнимедиумски услуги.

9. Предлог – Правилник за начинот на објавување на податоците за работењето на радиодифузерите.

10. Предлог – Правилник за стручно усовршување, дообразување и специјализација на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизулени медиумски услуги.

11. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Одржување (превентивно) на системот за материјално-финансиско работење, плата и магацинско работење.

12.Разно.

 Accessibility

Accessibility