Седница бр. 8 од 05.09.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја закажува за 05.09.2014 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.08.2014 година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 29.08.2014 година.

2. Предлог – одлука за објавување јавен конкурс за избор на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. Предлог – одлука за објавување јавен конкурс за избор на заменик на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Предлог – одлука за формирање Комисија за евалуација на пријавите на кандидатите по објавените јавни конкурси за избор на директор и заменик на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 5. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за санирање од последиците од поплавата во 1 (една) канцеларија во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

6. Разно.Accessibility

Accessibility