Седница бр.8 – 15.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја закажува за 15.02.2019 година (петок), со почеток во 12:30 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.02.2019 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.02.2019 година.
  3. Предлог-одлука за поведување постапка за утврдување постоење повреда на член 38 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кај ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје.
  4. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility