Седница бр.8 – 23.02.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 8-та седница ја закажува за 23.02.2017 година (четврток), со почеток во 14:15 часот.

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.02.2017 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за радио емитување на ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола.

3. Предлог за запирање на покренати постапки за одземање на дозвола за радио емитување.

4. Предлози за донесување одлуки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

5. Разно.Accessibility

Accessibility