Седница бр. 9 од 12.09.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја закажува за 12.09.2014 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.09.2014 година.

2. Предлог за донесување одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.

3. Предлог за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3203/1 од 12.06.2014 година.

4. Предлог за донесување на заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН експорт – импорт ДОО Неготино.

5. Разно.Accessibility

Accessibility