Seanca nr. 9 me datë 12.09.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 9 do ta mbaje me datë 12.09.2014…

Rendi i ditës

1. Miratim i Procesverbalit nga seanca nr. 8 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 05.09.2014.

2. Propozim vendim për sjelljen e rebalancit të planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014.

3. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e planit vjetor për furnizime publike për vitin 2014 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Tekst i pastruar) nr. 01-3203/1 me datë 12.06.2014.

4. Propozim për sjelljen e vendimit për ndërprerjen e procedurës së nisur për marrjen lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radiodizuzive PRODUKSIONI-LGN eksport-import Negotinë.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility