Седница бр.9 – 06.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја закажува 06.03.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја закажува 06.03.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д н е в е н   р е д

1.  Усвојување на Записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одржанa на 03.03.2015 година.

2.  Предлог Одлука за давање одобрување за потпишување на Анекс кон Договорот за градење на административен објект “Палата Панко Брашнаров”.

3.  Разно.

 Accessibility

Accessibility