Седница бр.9 – 21.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја закажува за 21.02.2019 година (четврток), со почеток во 14:30 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.02.2019 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.02.2019 година.
  3. Предлози за покренување на постапки за одземање  на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  4. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  5. Предлог-заклучок во врска со рокови и редослед на изрекување мерки.
  6. Писмен извештај за извршен програмски надзор бр.10-5601/1 од 28.12.2018 година со Писмено изјаснување од ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility