Седница бр.9 – 21.02.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја одржа на 21.02.2020 година со почеток во 13:00 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.02.2020 година.
  2. Предлози за запирање на постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  3. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  4. Разно


Accessibility

Accessibility