Седница бр.9 – 25.03.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја одржа на 25.03.2021 година, со почеток во 10:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.03.2021 година.
 2. Предлог-заклучок за начинот на одржување на седниците на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 3. Предлог за утврдување на став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медимски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2020-та година.
 4. Предлог-годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година.
 5. Предлог-одлука за набавка на адвокатски услуги во износ во висина на преостанатите одобрени, а неискористени финансиски средства за оваа услуга и Предлог – договор.
 6. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар.
 7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Мобилна телефонија.
 8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга:  Одржување на компјутерска и друга ИКТ опрема.
 9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата.
 10. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Миење на возила.
 11. Разно.


Accessibility

Accessibility