Seanca nr. 9 – 25.03.2021

Agjencia për shrbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 9-të e mbajti me datë 25.03.2021 me fillim në ora 10:00.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr.8-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 16.03.2021.
 2. Propozim për përcaktimin e qëndrimit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në lidhje me rezultatin nga revizioni i kryer nga revizori i pavarur për vitin 2020.
 3. Propozim – raport vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2020.
 4. Propozim për shpalljen e konkursit publik për krijimin e mardhënieve të punës dhe realizimin të procedurës për punësimin e 1 (një) realizuesi, në kohë të papërcaktuar, me propozim vendim dhe propozim konkurs publik.
 5. Propozim-vendime për transformimin e 4 (katër) të punësuarve në Shërbimin profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me Propozim – Vendime.
 6. Propozim-vendim për prokurimin e shërbimeve të avokatit në shumën e lartë të mjeteve financiare të aprovuara dhe të mbetura, të papërdorura për këtë shërbim dhe Propozim -vendim.
 7. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR KOMETA 2000 Rade SHPKNP Gostivar.
 8. Propozim dhënien e miratimit për ralizimin e procëdurës për prokurim publik – shërbim: Telefoni celulare.
 9.  Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim: Mirëmbajtjen e paisjeve kompjuterike dhe IKT paisjeve të tjera.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim: Mirëmbajtja e higjienës në hapsirat e Agjencisë.
 11. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim:  Larjen e veturave
 12. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility