Седница бр.9 – 26.02.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 09-та седница ја закажува за 26.02.2016 година (петок), со почеток во 13.30 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 09-та седница ја закажува за 26.02.2016 година (петок), со почеток во 13.30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 08-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.02.2016 година.

2. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозвола за телевизиско и радио емитување.

3. Извештај за завршна сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услугиза 2015 година.

4. Информација за дополнување на Пописната листа на основните средства на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година.

5. Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.

6. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: ИКТ средства.

7. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Миење на службените возила на Агенцијата.

8. Разно.

 Accessibility

Accessibility