Седница бр.9 – 27.02.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 9-та седница ја закажува за 27.02.2017 година (понеделник), со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.02.2017 година.

2. Предлог-одлука за усвојување Годишна сметка на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година.

3. Предлог-одлуки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

4. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување, преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на државно ниво.

5. Разно.Accessibility

Accessibility